هاتف

ما درین انبار گندم می کنیم                             گندم جمع آمده گم می کنیم

می نیندیشیم آخر ما به هوش                          کین خلل در گندمست از مکر موش

موش تا انبارما حفره زده ست                          وز فن اش انبار ما ویران شدست

اول ای جان دفع شر موش کن                          وانگهان در جمع گندم کوش کن

گر نه موشی دزد در انبار ماست                       گندم اعمال چهل ساله کجاست؟

(مولوی)

نوشته شده در شنبه ۱۶ بهمن۱۳۸۹ساعت توسط هاتف| |


:قالبساز: :بهاربیست: